Vrijwilligersbeleid

In het vrijwilligersbeleid worden voorwaarden gesteld, afspraken vastgelegd en de middelen benoemd die worden gebruikt voor de vrijwilligers. Hierdoor kunnen de vrijwilligers tot hun recht komen en kunnen zij hun eigen doelen nastreven.

PSV WATERPOLO

PSV Waterpolo is een sportclub voor en door leden, waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. PSV Waterpolo maakt deel uit van PSV Zwemsporten, een vereniging van leden die alleen kan voorbestaan door een bijdrage van de leden, zowel financieel (contributie) als persoonlijk (vrijwilligerswerk). Leden zijn dus geen consumenten die tegen een bepaalde prijs een product afnemen.
PSV Waterpolo heeft een WPC (WaterPoloCommissie) dat bestaat uit het DB (Dagelijks Bestuur; voorzitter, penningmeester, secretaris) en de voorzitters van diverse commissies. De vrijwilligerscommissie werkt nauw samen met het bestuur. Wij streven ernaar om de taken te verdelen over de vrijwilligers van jong tot oud.
Een ‘vrijwilliger’ is een zwemmend of niet-zwemmend lid van PSV Waterpolo, die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de vereniging verricht. Dat kan een regelmatige taak zijn of tijdelijk of incidenteel. Eén vrijwilliger kan meerdere taken verrichten. PSV Waterpolo sluit met iedere vrijwilliger die maandelijks of vaker een vrijwilligerstaak een vrijwilligersovereenkomst af, afkomstig van de NOC*NSF.
Als vrijwilliger verwacht PSV Waterpolo een paar dingen van jou:

Inzet: als je een taak aanvaard, zet je jezelf optimaal in ten aanzien van de vereniging.

Kwaliteit: Kwaliteit is erg belangrijk bij PSV Waterpolo. Bij het training geven en coachen wordt dan ook veel aandacht besteed aan veiligheid en techniek. Daarnaast worden vrijwilligers goed opgeleid.

Betrokkenheid: van een vrijwilliger wordt verwacht dat zij samen met de andere vrijwilligers goed functioneren. Daarbij dragen ze zoveel mogelijk hun tenue en houden ze zich te allen tijde aan de gedragsregels.

Leeftijd: bij PSV Waterpolo zijn zowel bestuursleden als bardienstmedewerkers en vrijwilligers aan de badrand minimaal 18 jaar. Wanneer een vrijwilliger minderjarig is, wordt hij/zij gekoppeld aan een meerderjarige die dan de verantwoordelijkheid krijgt.
Als tegenprestatie kan je van ons,  PSV Waterpolo het volgende verwachten:

Waardering en vergoeding: zoals deelname aan de vrijwilligersbarbecue aan het eind van het seizoen als bedankje voor de inzet van de vrijwilligers die zich gedurende het seizoen hebben ingezet voor PSV Waterpolo (tijdens deze BBQ wordt tevens de “vrijwilliger van het jaar” trofee uitgereikt)en een mogelijke vergoeding.

Vrijwilligerscertificaat: vrijwilligers kunnen bij het tekenen van het vrijwilligerscontract certificaat ontvangen voor eventuele studiepunten of CV gerelateerde bewijsstukken.

Verzekeringen: een vrijwilliger kan verzekerd worden door zowel de Gemeente Eindhoven als de KNZB [zie vrijwilligersbeleid].

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag): Dit geldt voor elke vrijwilliger die te maken heeft met het begeleiden, coachen of trainen spelers/ speelsters van PSV Waterpolo. De VOG is gratis aan te vragen via het bestuur van PSV Waterpolo en is vijf jaar geldig.
PSV Waterpolo werkt samen met het zwembad De Tongelreep, Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Bij calamiteiten wordt dan ook het bad personeel geraadpleegd, niet 112.

Bij ernstige ongevallen of andere levensbedreigende situaties 1125 bellen ongeacht het tijdstip.

Bij lichtere verwondingen e.d. in het weekend 4718 bellen en bij geen contact 1126.

Bij lichtere verwondingen e.d. van maandag tot vrijdag m.u.v.  een evenement 1705 bellen.

Het volledige calamiteitenplan is te vinden in een map in het clubhuis,  de wedstrijdkar en op de website van PSV waterpolo.

HET BELEID

PSV Waterpolo streeft ernaar dat het vrijwilligerswerk van mond tot mond aantrekkelijk wordt gemaakt. Het werven van vrijwilligers of nieuwe commissieleden gaat bij PSV Waterpolo ook van mond tot mond of via social media, en middels een brief die naar de ouders van nieuwe leden (of het lid zelf) gestuurd wordt om ze te interesseren voor vrijwilligerswerk. Bij interesse in een taak kan dit worden gemeld bij de vrijwilligerscommissie.

PSV Waterpolo wil de vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst zijn en zorgen dat zij op de juiste plaats terecht komen. Er wordt daarom rekening gehouden met de kwaliteiten en motivatie van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen te allen tijde aan de vrijwilligerscommissie aangeven dat zij van taak willen veranderen. De vrijwilligerscommissie kan in samenspraak zorgen voor een nieuwe, passende match tussen vrijwilliger en vacature.
Vrijwilligers ‘dragen’ de vereniging en de vereniging ziet ze niet graag vertrekken, we willen ze behouden. De vrijwilligers moeten het gevoel krijgen dat zijzelf een beetje eigenaar zijn van de vereniging, het clubgevoel. Het bestuur draagt hieraan bij door beleidskeuzes tijdig openbaar te maken en naar de leden te communiceren. Dan kan er ruimte gecreëerd worden voor discussie, wat weer zorgt voor een draagvlak onder de leden. Het bestuur nodigt daarom de voorzitter van een commissie met regelmaat uit om deel te nemen in de bestuursvergadering om de commissie te evalueren en eventuele wensen te bespreken.
Bij PSV Waterpolo kun je zowel topsport als breedtesport uitoefenen. Training geven vereist gekwalificeerde vrijwilligers en daarom zorgt PSV Waterpolo dat de gehele trainersstaf in het bezit is van een trainerscertificaat op verschillende niveaus. Nieuwe vrijwilligers krijgen in overleg met de Technische Commissie de mogelijkheid om deze trainerscursus te volgen.
Ieder die een startkaart van de KNZB heeft en lid is van PSV Waterpolo is verplicht om vanaf 16 jaar het W- official examen af te leggen. PSV Waterpolo zorgt dat er een cursus wordt gegeven aan diegenen die daartoe verplicht zijn. Diegene met het diploma op zak wordt ieder seizoen willekeurig ingedeeld in het juryrooster. Alleen in samenspraak met het bestuur kan op deze regel een uitzondering gemaakt worden. Scheidsrechters worden tevens uitgesloten voor deze regel.
Alle teams worden in het begin van het seizoen ingedeeld in het bardienstrooster. De teams hebben zelf de verantwoordelijkheid om hun dienst te verzorgen of eventuele vervanging te regelen.

SCHEIDSRECHTERSBELEID

Waterpolo is een sport waarbij scheidsrechters noodzakelijk zijn om de wedstrijden tot een goed einde te kunnen brengen! Als jij al meerdere waterpolowedstrijden hebt gezien en het je leuk lijkt om te zorgen dat anderen door jou kunnen waterpoloën, is scheidsrechter worden misschien iets voor jou.
Als scheidsrechter moet je succesvol de W-official cursus hebben gevolgd (verzorgd door de vereniging). Het uitgangspunt is dat voor elk deelnemend team (m.u.v. de D-tjes en E-tjes) een scheidsrechter aangesteld wordt. Bij minimaal 18 activiteiten per jaar telt één scheidsrechter voor 1 team. Bij 35 activiteiten per jaar telt een scheidsrechter voor 2 teams. Een activiteit is het fluiten van een wedstrijd of het beoordelen van een collega scheidsrechter. Deze activiteiten worden in het totaal van de vereniging opgenomen.

Voor aanvang van de competitie wordt door de scheidsrechterindeler gevraagd om je beschikbaarheid in te vullen. Hoe beter dit met hem of haar wordt afgesproken, des te beter en effectiever de inzet zal worden.

Als scheidsrechter worden reiskosten met OV en/of auto worden vergoed door de KNZB District Zuid (2-maandelijks dient dit te gebeuren via het officiële declaratieformulier van de KNZB District Zuid), krijg je van de vereniging op verzoek van de scheidsrechter voor een scheidsrechter shirt of polo (voor overige kledij en schoeisel dient men zelf te zorgen) en word je vrijgesteld van W-official taken tijdens de wedstrijden.
De scheidsrechtercursus (waterpolo official 3) bestaat uit 6 lessen verdeelt over 3 tot 4 maanden en 1 examen. De lessen, die plaatsvinden in een zwembad, zijn een combinatie van theorie en praktijk. De cursus begint meestal in maart van het lopende seizoen zodat de scheidsrechters opgeleid worden voor het seizoen daarop. Vrijwilligers/geïnteresseerden kunnen zich te allen tijde opgeven bij de wedstrijdcommissie van de WPC waar ook meer informatie opgevraagd kan worden. Vanaf seizoen 2016-2017 worden alle wedstrijden, ongeacht het niveau, door 2 scheidsrechters geleid. Je zal er dus niet alleen voor staan. PSV zal beginnende scheidsrechters, die aangeven daar behoefte aan te hebben, de eerste wedstrijden begeleiden om een fijne start te hebben.

GEDRAGSCODE

PSV Waterpolo wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen waterpoloën. Normen en waarden zijn daarbij belangrijk. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. PSV waterpolo wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/ verzorgers op dit vlak. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende vrijwilligers dragen deze gedragsregels actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en coaches hebben een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
De gedragsregels van NOC*NSF: (PSV Waterpolo streeft deze na)

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De 10 gouden gedragsregels van PSV:

 1. Wij gedragen ons altijd sportief, zowel in het water als op de kant.
 2. Wij tonen respect naar de mensen om ons heen.
 3. Wij doen niet aan pesten.
 4. Wij tolereren geen grof taalgebruik.
 5. Wij gaan zorgvuldig met de materialen om, deze zijn niet van jou.
 6. Wij accepteren geen ongewenst lichamelijk contact.
 7. Wij nemen onze eigen verantwoordelijkheid.
 8. Wij zijn netjes in het gebruik van social media gerelateerd aan PSV.
 9. Wij zorgen te allen tijde voor een veilige omgeving.
 10. Wij spreken elkaar aan op het gedrag.

De vrijwilliger die de vrijwilligersovereenkomst ondertekend, stemt ook in met de gedragsregels.
Het bestuur van PSV Waterpolo heeft zowel een man als een vrouw als vertrouwenspersoon benoemd. Naam en bereikbaarheid worden bekend gemaakt aan de leden en op de website geplaatst. Alle leden van de  vereniging en ouders / verzorgers van jeugdleden kunnen de vertrouwenspersonen benaderen.
Overtredingen van de gedragsregels en/of misdragingen tijdens vrijwilligerstaken kunnen leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.

Comments are closed